కేమ్యాన్
81,36,000
కూపే | పెట్రోల్
1,05,00,000
ఎక్స్‌కే
95,00,000
1,39,40,000
ఎమ్4
కూపే | పెట్రోల్
1,21,80,000
ఎఫ్-టైప్
కూపే | పెట్రోల్
1,26,00,000
1,38,00,000
1,88,00,000
గ్రాన్‌తురిస్మో
1,37,13,000
1,82,00,000
ఎస్ఎల్ఎస్ ఏఎమ్‌జి
వ్రైత్
4,40,00,000
అగెరా
12,50,00,000