ఎక్సెంట్
5,03,000
5,87,000
సెడాన్ | పెట్రోల్
6,00,000
6,40,000
6,94,000
జెస్ట్
5,07,000
5,73,000
5,94,000
6,09,000
6,52,000
6,83,000
7,67,000
7,71,000
8,51,000
ఫిగో ఆస్పైర్
వెరిటో
6,85,000
7,08,000
7,78,000
అమేజ్
సెయల్
సెడాన్ | పెట్రోల్
5,60,000
సెడాన్ | పెట్రోల్
6,00,000
6,47,000
సెడాన్ | డీజిల్
6,87,000
6,97,000
7,28,000
మాంజా క్లబ్ క్లాస్
డిజైర్
5,98,035
7,00,988
7,36,260
7,84,274
8,30,622
9,18,998
ప్లాటినమ్ ఎటియోస్
లీనియా
7,00,000
7,00,000
8,67,000
9,26,000
9,78,000
9,85,000
10,33,000
సన్నీ
సెడాన్ | పెట్రోల్
7,45,000
సెడాన్ | పెట్రోల్
8,24,000
8,65,000
9,60,000
9,93,000
సియాజ్
7,53,000
8,23,000
9,34,000
9,53,000
4ఎస్ ఫ్లూయిడిక్ వెర్
సిటీ
సెడాన్ | పెట్రోల్
8,49,990
సెడాన్ | పెట్రోల్
9,53,990
సెడాన్ | పెట్రోల్
9,99,990
11,55,990
సెడాన్ | పెట్రోల్
11,64,990
సెడాన్ | పెట్రోల్
12,84,990
సెడాన్ | పెట్రోల్
13,21,628
సెడాన్ | పెట్రోల్
15,47,514
వెంటో
ర్యాపిడ్
కరోలా ఆల్టిస్
14,22,000
14,50,000
15,82,000
సెడాన్ | పెట్రోల్
15,82,000
15,88,000
17,54,000
17,73,000
ఆక్టావియా