ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీs
కెయువి100
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
4,45,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
4,67,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
4,80,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
4,85,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
5,02,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
5,07,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
5,25,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
5,39,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
5,44,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
5,47,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
5,60,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
5,61,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
5,65,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
5,66,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
5,82,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
5,87,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
5,94,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
5,99,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,24,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,29,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,46,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,51,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,79,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,84,000
థార్
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
5,54,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,05,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,38,000
రియో
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
5,73,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
5,97,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
6,31,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
6,59,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,93,000
సుమో గోల్డ్
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,63,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,98,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,56,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,73,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,42,000
బొలెరో
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,47,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,73,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,75,000
6,91,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,12,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,30,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,45,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,83,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,83,307
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,98,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,99,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,14,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,55,572
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,94,246
ఈకోస్పోర్ట్
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
6,75,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
7,71,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,89,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,61,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
8,70,000
9,14,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,60,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
9,73,000
10,20,000
వితారా బ్రిజా
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,99,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,12,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,62,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,75,001
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,55,001
9,54,000
టియువి300
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,11,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,47,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,77,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,02,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,62,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,74,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,34,000
నువోస్పోర్ట్
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,42,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,72,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,45,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,10,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,22,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,87,000
ఎస్-క్రాస్
8,03,000
8,75,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,88,000
10,23,000
10,60,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
11,26,000
12,03,000
డస్టర్
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
8,46,999
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
9,26,999
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,26,999
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,46,999
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,26,999
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,76,999
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
11,06,999
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
11,46,999
11,66,999
12,26,999
డబ్ల్యూఆర్-వి
8,60,984
9,99,872
10,02,126
11,37,942
బిఆర్-వి
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
8,75,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
9,90,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,90,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
10,90,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,99,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
11,84,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
11,85,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
11,99,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
12,90,000
స్కార్పియో
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,06,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,67,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,09,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
11,09,000
11,33,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
12,10,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
12,75,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
13,41,000
13,90,000
క్రెటా
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
9,15,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,05,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
10,15,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
11,04,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
11,83,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
12,10,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
12,35,000
13,36,000
14,41,000
వన్
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,59,000
12,70,000
12,78,000
14,34,000
టెర్రానో
9,99,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
9,99,000
11,17,000
11,64,000
11,65,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
12,88,000
13,20,000
సఫారీ స్టోర్మ్
10,37,000
12,25,000
13,19,000
14,52,000
ఎక్స్‌యూవీ500
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
11,58,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
12,87,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
14,62,000
15,45,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
15,52,000
16,53,000
హెక్సా
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
11,99,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
13,85,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
15,05,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
16,20,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
17,40,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
17,49,000
యెటి
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
20,11,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
21,81,000
రెక్స్టన్
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
20,14,232
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
22,21,759
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
23,53,334