కేమ్యాన్
81,36,000
కూపే | పెట్రోల్
1,20,41,945
ఎక్స్‌కే
95,00,000
1,39,40,000
ఎమ్4
కూపే | పెట్రోల్
1,21,80,000
గ్రాన్‌తురిస్మో
1,37,13,000
1,98,29,755
ఎఫ్-టైప్
కూపే | పెట్రోల్
1,42,19,220
1,64,35,651
2,39,60,678
ఎస్ఎల్ఎస్ ఏఎమ్‌జి
డిబి9
3,33,10,639
ఎఫ్ఎఫ్
కూపే | పెట్రోల్
3,78,28,867
వ్రైత్
4,40,00,000
అగెరా
12,50,00,000