ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీs
Nexon
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
6,22,802
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
6,98,047
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
7,14,951
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,25,812
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
7,58,048
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
7,59,692
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
7,76,595
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,90,773
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
8,06,087
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,07,566
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,47,265
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,60,773
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,64,058
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
8,88,247
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,06,195
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
9,08,847
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
9,48,447
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
9,69,048
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,75,837
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,96,437
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,46,037
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,66,637
Thar
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,47,935
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,08,534
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,39,689
Vitara Brezza
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,40,910
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,58,190
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,94,108
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,10,190
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,60,190
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,87,690
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,37,690
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,83,190
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,99,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,33,190
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,55,190
WR-V
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
7,79,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
8,02,500
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
8,02,500
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,87,500
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,11,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,11,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
9,11,500
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,26,000
EcoSport
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
7,82,200
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,41,700
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
8,56,200
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,15,700
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
9,55,400
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,55,700
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
9,75,800
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,99,900
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
10,40,400
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
10,52,300
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,99,300
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
11,04,300
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
11,35,600
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
11,37,300
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
11,89,300
Gurkha
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,15,307
Creta
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
9,43,908
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,99,900
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
9,99,900
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
11,73,893
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
11,97,550
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
12,47,550
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
13,19,934
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
13,27,550
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
13,47,450
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
13,59,948
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
13,77,550
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
14,87,550
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
15,03,934
BR-V
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
9,45,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,16,138
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
10,44,500
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
10,44,500
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
11,59,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
11,59,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
11,79,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
11,79,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
12,63,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
12,63,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
12,65,500
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
12,65,500
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
12,77,500
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
12,77,500
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
13,74,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
13,74,000
TUV300 PLUS
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,59,001
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,95,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,98,600
Marazzo
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,99,001
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,04,001
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,94,999
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
11,00,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
12,40,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
12,45,001
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
13,90,000
Terrano
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
9,99,900
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,99,900
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
12,35,700
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
12,35,700
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
14,19,900
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
14,64,900
Scorpio
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,99,996
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,99,996
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
11,95,362
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
11,95,362
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
13,04,761
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
13,04,761
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
13,35,226
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
13,35,226
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
15,13,012
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
15,13,012
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
16,35,258
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
16,35,258
Compass
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
15,34,900
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
16,55,100
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
17,87,100
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
18,72,900
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
19,57,900
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
19,91,600
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
20,16,300
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
20,50,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
21,07,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
21,35,400
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
21,41,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
21,94,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
22,85,000
New Outlander
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
32,26,950
XC40
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
39,90,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
42,90,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
43,90,000
Range Rover Evoque
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
44,43,844
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
51,49,051
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
52,05,080
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
52,07,501
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
53,89,361
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
57,42,641
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
61,93,986
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
62,95,986
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
69,52,964
Q5
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
55,27,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
55,27,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
59,79,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
59,79,000
XC90
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
77,41,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
84,91,500
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
87,96,500
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
96,65,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
1,31,24,000
GLS
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
85,67,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
85,67,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
86,90,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
86,90,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
1,91,99,181
Range Rover Sport
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
99,47,244
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
1,10,05,069
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
1,14,23,250
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
1,26,84,861
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
1,30,11,678
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
1,42,96,042
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
1,72,02,662
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
1,96,74,317
Range Rover Facelift
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
1,74,29,022
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
1,87,15,083
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
1,87,15,083
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
2,05,08,878
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
2,26,91,123
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
2,41,27,173
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
2,49,54,740
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
3,11,69,240
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
3,76,60,592
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
3,88,15,350
LX
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
2,32,90,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
2,32,90,000
Bentayga
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
3,78,00,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
4,40,13,880

డ్రైవ్స్పార్క్ నుండి తాజా ఆటో అప్డేట్స్ పొందండి
Telugu Drivespark

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Drivespark sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Drivespark website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more