ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీs
కెయువి100
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
5,03,551
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
5,38,465
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
5,59,355
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
5,61,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
5,65,972
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
5,75,261
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
5,81,871
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,19,771
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
6,26,664
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
6,33,279
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,35,888
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
6,49,120
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,57,242
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,62,145
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,96,248
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,02,992
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
7,08,005
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
7,14,806
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,56,089
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,63,042
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,72,700
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,79,647
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,21,756
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,28,662
రియో
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
5,73,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
5,97,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
6,31,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
6,59,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,93,000
థార్
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
5,80,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
6,32,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,92,110
సుమో గోల్డ్
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,71,196
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,86,091
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,48,068
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,91,204
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,23,793
ఈకోస్పోర్ట్
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
6,75,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
7,71,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,89,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,61,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
8,70,000
9,14,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,60,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
9,73,000
10,20,000
బొలెరో
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,85,669
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
7,99,705
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,23,687
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,40,024
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,48,143
8,53,166
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,72,030
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,85,375
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,89,357
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,07,748
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,10,736
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,33,400
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,53,805
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,81,484
వితారా బ్రిజా
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,15,296
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,29,721
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,74,654
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,89,187
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,78,609
10,89,269
డబ్ల్యూఆర్-వి
8,50,774
9,81,377
9,84,812
11,14,538
నువోస్పోర్ట్
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,64,450
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,08,860
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,87,786
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,61,204
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,75,709
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
11,91,505
టియువి300
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
8,64,566
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,05,041
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,42,670
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,71,563
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,40,371
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,54,200
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
11,23,232
ఎస్-క్రాస్
8,92,542
9,77,916
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
11,02,585
12,00,154
12,34,770
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
13,19,883
13,71,205
స్కార్పియో
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,06,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,04,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,48,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
11,51,000
11,76,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
12,54,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
13,22,000
14,40,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
16,95,467
డస్టర్
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
9,07,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
9,37,022
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,10,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
10,23,352
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,55,533
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
11,10,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
12,46,262
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
13,50,552
13,96,440
14,47,578
క్రెటా
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
9,16,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
10,32,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
11,84,158
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
13,26,428
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
13,76,676
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
14,31,951
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
14,68,244
15,84,644
17,08,571
బిఆర్-వి
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
9,82,656
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
11,07,200
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
11,24,698
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
12,70,797
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
13,08,761
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
13,74,892
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
13,91,503
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
14,06,659
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
15,02,140
వన్
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
10,13,286
13,92,850
14,01,261
15,71,255
సఫారీ స్టోర్మ్
11,20,564
13,19,000
13,75,379
14,52,000
టెర్రానో
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
11,31,636
11,42,889
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
11,80,202
15,83,753
ఎక్స్‌యూవీ500
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
11,58,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
12,87,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
14,62,000
15,45,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
15,52,000
16,53,000
హెక్సా
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
11,99,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
13,85,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
15,05,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
16,20,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
17,40,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
17,49,000
కంపాస్
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
14,95,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
15,45,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
16,45,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
17,25,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
18,05,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
18,70,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
18,75,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | పెట్రోల్
19,40,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
19,95,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
20,65,000
యెటి
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
20,11,000
ఎస్‌యూవీ/ఎమ్‌యూవీ | డీజిల్
21,81,000