వెరిటో
8,23,181
8,49,972
9,33,043
అమియో
అమేజ్
జెస్ట్
5,67,055
6,38,260
6,57,440
6,83,000
6,96,209
7,38,749
8,70,980
8,75,256
9,65,757
ఎక్సెంట్
5,90,829
సెడాన్ | పెట్రోల్
6,85,520
7,13,034
7,21,300
7,95,674
డిజైర్
5,86,730
6,95,299
7,25,753
7,78,290
8,19,863
9,04,610
సెయల్
సెడాన్ | పెట్రోల్
5,92,952
సెడాన్ | పెట్రోల్
6,60,468
6,91,434
సెడాన్ | డీజిల్
7,23,795
7,50,058
7,75,772
ఫిగో ఆస్పైర్
మాంజా క్లబ్ క్లాస్
ప్లాటినమ్ ఎటియోస్
లీనియా
7,00,000
7,96,269
8,67,000
9,26,000
9,78,000
9,85,000
10,33,000
సన్నీ
సెడాన్ | పెట్రోల్
7,75,666
సెడాన్ | పెట్రోల్
8,40,763
8,42,844
10,01,184
10,16,823
4ఎస్ ఫ్లూయిడిక్ వెర్
వెంటో
సియాజ్
8,40,918
8,84,226
10,07,056
10,34,722
సిటీ
సెడాన్ | పెట్రోల్
9,95,298
సెడాన్ | పెట్రోల్
10,53,338
సెడాన్ | పెట్రోల్
11,03,604
సెడాన్ | పెట్రోల్
12,74,507
సెడాన్ | పెట్రోల్
13,10,081
13,42,882
సెడాన్ | పెట్రోల్
14,01,639
సెడాన్ | పెట్రోల్
15,30,989
ర్యాపిడ్
ఆక్టావియా
కరోలా ఆల్టిస్
14,50,000
17,44,613
19,20,646
19,33,122
సెడాన్ | పెట్రోల్
19,33,122
20,67,772
21,55,900
ఎలంట్రా
సెడాన్ | పెట్రోల్
14,94,719
సెడాన్ | డీజిల్
16,40,764
16,44,606
18,13,785
18,40,251
19,54,568